Sheikh Khalifa Bin Khalid Bin Ahmed Bin Hamed Al Hamed

Sheikh Khalifa meets Ambassadors

Sheikh Khalifa Bin Khalid Bin Ahmed Bin Hamed Al Hamed meets American, Portuguese, Polish, China Ambassadors of UAE.

Read More